Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenția Proprietăți Publice

Agenţia Proprietăţii Publice (APP) este organul central de specialitate al administraţiei publice care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei. Conform Regulamentului APP, aprobat prin Hotararea de Guvern Nr. 1008 din  10.09.2007, institutia realizează politica statului în domeniile: 

 

  • administrării şi deetatizării proprietăţii publice; 
  • activităţii postprivatizare, exercitînd funcţiile de proprietar al patrimoniului ce aparţine statului, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite;
  • parteneriatelor publice-private.

    

În activitatea sa, Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, alte acte legislative şi normative în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organismele internaţionale. Structura Agenţiei se aprobă prin ordinul ministrului Economiei, iar efectivul-limită al acesteia se aprobă de Guvern.

 

Contacte APP:

 

MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 

 

Anticamera, secretariat:

 

tel.:(+373 22) 23 43 50; 22 19 92;

fax:(+373 22) 22 13 77

e-mail: office@app.gov.md, pr@app.gov.md