Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Direcţia financiară

Direcţia financiară a Ministerului Economiei  constituie o subdiviziune structurală, autonomă, efectuînd administrarea financiară şi evidenţa contabilă, asigurînd condițiile necesare pentru activitatea Ministerului.

 

Misiunea Direcției constă în menținerea și în consolidarea managementului financiar și bugetar al Ministerului, contribuind la atingerea obiectivelor acesteia prin:

1) conformitatea cu cadrul normativ și reglamentările interne;

2) eficacitatea și eficiența operațiunilor;

3) siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;

4) siguranța și integritatea informațiilor.

 

Atribuțiile  Direcţiei

 

  1.În cadrul procesului de elaborare a bugetului Ministerului, Direcţia are următoarele atribuții:

1) organizează și coordoneaqză procesul de elaborare a bugetului în cadrul Ministerului,inclusiv investiții capitale, emite instrucțiuni și stabilește proceduri interne;

2) elaborează, analizează, evaluează, coordonează şi fundamentează propunerile de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului;

3) acordă asistenţă metodologică aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale din cadrul şi/sau subordinea Ministerului;

4) participă la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, inclusiv prin estimarea costurilor măsurilor/politicilor şi detalierea limitei sectoriale de cheltuieli, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor;

5) organizează consultări bugetare în cadrul entităţii publice, după caz, cu entităţile publice subordonate;

6) asistă, după caz, conducerea Ministerului în cadrul consultărilor bugetare organizate de Ministerul Finanţelor, precum şi la prezentarea către Ministerul Finanţelor a proiectului bugetului Ministerului;

7) asigură detalierea bugetului aprobat conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor.

2.  În cadrul procesului de executare a bugetului Ministerului, Direcția are următoarele atribuţii:

1) asigură legalitatea, eficienţa, economia şi transparenţa cheltuirii mijloacelor bugetului, cu respectarea limitelor bugetare aprobate;

2) asigură încasarea/colectarea integrală, conformă şi eficientă a mijloacelor în conformitate cu bugetul aprobat;

3) organizează şi execută eficient tranzacţiile financiare, precum şi asigură corectitudinea şi regularitatea procesării şi înregistrării acestora, inclusiv prin control financiar periodic;

4) analizează executarea bugetului;

5) monitorizează şi raportează performanţa financiară şi nefinanciară, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului;

6) înaintează, în caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocaţiilor bugetare sau de modificare a bugetului;

7) asigură un management bugetar adecvat şi ordonat, inclusiv prin evaluarea, monitorizarea şi raportarea sistematică a bugetului.

3.  În cadrul funcţiei de contabilitate a Ministerului, Direcția are următoarele atribuţii:

1) elaborează şi implementează politica de contabilitate a Ministerului;

2) înregistrează prompt, ţine evidenţa şi verifică toate tranzacţiile financiare, materiale şi alte operaţiuni care afectează veniturile, cheltuielile, activele şi pasivele;

3) asigură corectitudinea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, a documentelor şi a altor informaţii cu caracter contabil;

4) controlează existenţa, calitatea şi corespunderea activelor şi datoriilor cu datele contabile, inclusiv prin efectuarea periodică a inventarierii;

5) contribuie la realizarea activităţilor de control privind integritatea şi siguranţa activelor, inclusiv privind circulaţia acestora.

4. În cadrul funcţiei de consiliere economico-financiară, Direcția are următoarele atribuţii:

1) se pronunţă cu privire la impactul financiar, bugetar sau economic al propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative;

2) participă la elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative, în domeniile vizate;

3) oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport.

5. În cadrul procesului de raportare, intercorelat cu procesele de elaborare şi executare a bugetului, Direcția are următoarele atribuţii:

1) organizează şi implementează sisteme eficiente de comunicare şi raportare a informaţiei cu privire la buget;

2) participă, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului, la întocmirea Raportului de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli;

3) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind executarea bugetului;

4) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte financiare, precum şi alte rapoarte;

5) întocmeşte, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului, şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind performanţa programelor de cheltuieli;

6) asigură calitatea, plenitudinea şi siguranţa informaţiei din rapoarte.

6. Direcția are şi alte atribuţii legate de funcţiile de bază ale acesteia, precum:

1) asigură primirea, evidenţa şi controlul eficient şi legal al activelor şi serviciilor procurate;

2) asigură evidenţa cheltuielilor de personal;

3) asigură achitarea bunurilor şi a serviciilor procurate;

4) organizează eficient şi supraveghează funcţia internă de casierie;

5) asigură siguranţa şi securitatea operaţiunilor de casă şi a păstrării numerarului, precum şi asigură identificarea şi controlul eficace al riscurilor de delapidare, fraudă sau corupţie;

6) participă la procesul de achiziţii publice de bunuri şi servicii, în corespundere cu funcţiile şi sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii;

7) asigură înregistrarea contractelor de achiziţii publice la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, precum şi evidenţa şi monitorizarea executării contractelor de achiziţii publice;

8) ţine evidenţa patrimoniului de stat din ramură, administrează terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune şi prezintă dări de seamă privind patrimoniul public organului abilitat.

7. Direcția identifică şi evaluează riscurile asociate obiectivelor şi atribuţiilor sale de bază.

8. Întru asigurarea unui managment eficient și eficace al riscurilor, cît și întru atingerea obiectivelor, Direcția elaborează descrieri grafice și narative ale proceselor sale de bază;

9. Îndeplineşte şi alte sarcini la indicaţia conducerii Ministerului.

 

Lista colaboratorilor Direcţiei:

1. Ecaterina Țurcanu,

2. Maria Zagorodniuc,

3. Lidia Guțu,

4. Ala Iliaș,

5. Cristina Lupea.

 

Date de contact:

 

Şef al Direcţiei – Ecaterina Țurcanu

Tel.: (373 22) 250 696

E-mail: ecaterina.turcanu@mec.gov.md

 

Şef adjunct al Direcţiei – Maria Zagorodniuc

Tel.: (373 22) 250 697

E-mail: maria.zagorodniuc@mec.gov.md