Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Direcţia juridică

Direcţia Juridică este o subdiviziune structurală autonomă din cadrul Ministerului Economiei şi se subordonează direct Ministrului al Economiei.

 

Direcţia juridică îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Ministerului, precum şi cu organele subordonate acestuia în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legile Parlamentului Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului limită ale aparatului acestuia”, Hotărîrea Guvernului nr.1714 din 27.12.2002 “Cu privire la serviciul juridic al autorităţilor administraţiei publice” şi alte hotărîri, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu Regulamentul Direcţiei Juridice a Ministerului  Economiei.

 

Direcţia este constituită pentru asigurarea juridică a activităţii Ministerului Economiei şi aplicarea uniformă a legislaţiei. 

 

Sarcinile principale ale Direcţiei sunt: 

1.Asigurarea juridică a activităţii Ministerului Economiei;

2.Coordonarea elaborării şi perfecţionării cadrului legal al Republicii Moldova  în domeniile de competenţă a Ministerului Economiei;

3.Îmbunătăţirea prin avizare/expertizare a calităţii proiectelor de acte legislative şi normative;

4.Asigurarea legalităţii deciziilor adoptate de conducerea Ministerului Economiei;

5.Reprezentarea intereselor Ministerului Economiei în instanţele de judecată, organele administraţiei publice şi asociaţiile obşteşti în probleme juridice. 

 

În conformitate cu sarcinile de bază ce-i revin, Direcţia exercită următoarele funcţii:

1.Participă la elaborarea şi perfecţionarea (analizează şi efectuează expertiza juridică) proiectelor de legi, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor proiecte ale Ministerului Economiei;

2.Efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale Ministerului Economiei;

3.Elaborează de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Ministerului Economiei propuneri de modificare/completare sau abrogare a ordinelor şi altor acte normative ale Ministerului;

4.Pregăteşte de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni avize asupra proiectelor actelor legislative şi normative, parvenite la Minister;

5.Vizează proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierilor, prezentate pentru semnare ministrului; 

6.Vizează ordinele şi alte acte normative ale Ministerului Economiei;

7.Participă la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul activităţii Ministerului Economiei şi perfecţionarea atribuţiilor lui;

8.Acordă subdiviziunilor Ministerului Economiei asistenţă juridică privind chestiunile ce ţin de competenţa Ministerului;

9.Generalizează, în comun cu alte subdiviziuni practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii Ministerului; 

10.Pregăteşte pentru conducerea Ministerului materialele informative privind legislaţia Republicii Moldova;

11.Participă la examinarea petiţiilor şi scrisorilor remise în adresa Ministerului Economiei;

12.Efectuează expertiza juridică a proiectelor tratatelor internaţionale parvenite la Minister;

13.Reprezintă, în modul stabilit, interesele Ministerului în instanţele judecătoreşti şi alte organe;

14.Ţine evidenţa şi păstrează documentele de secretariat ale direcţiei, exercită controlul asupra stării lor pînă la transmiterea în arhiva Ministerului Economii;  

15.Îndeplineşte alte funcţii în conformitate cu regulamentul şi alte acte normarive ale Ministerului Economiei.

 

Lista colaboratorilor Direcţiei:

 

1. Vasile VULPE,

2. Eugeniu CHISTOL,

3. Olga CEBAN,

4. Diana RUSU,

5. Uliana STICI,

6. Ina RAILEAN,

7. Diana COZMA

 

Date de contact: 

 

Şef al Direcţiei – Vasile VULPE

Tel.: (373) 250 655

E-mail: vasile.vulpe@mec.gov.md

 

Şef adjunct al Direcţiei – Eugeniu CHISTOL

Tel.: (373) 250 660

E-mail: eugeniu.chistol@mec.gov.md