Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

INFRASTRUCTURA CALITĂȚII

Un rol important în procesul de asigurare a calităţii la toate etapele de producere şi comercializare a bunurilor şi serviciilor îi revine infrastructurii calităţii. Pentru a avea un sistem modern, racordat integral la rigorile europene, care ar facilita obţinerea încrederii partenerilor comerciali internaţionali în mărfurile şi serviciile fabricate în Republica Moldova, precum și ar permite diversificarea pieţelor de desfacere pentru producătorii autohtoni, pe parcursul anului 2014 au fost depuse eforturi în vederea armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, adoptării standardelor europene ca standarde naționale, aderarea și cooperarea cu organizmele europene de standardizare, etc.

 

Îmbunătățirea infrastructurii calității prin asigurarea unui cadru legal național eficient, armonizat la direcțiile europene, s-a realizat prin elaborarea și aprobarea următoarelor actre normative:

 

- Reglementarea tehnică ”Maşini industriale”, care reglementează sectorul maşinilor industriale - o parte importantă a industriei constructoare de maşini şi unul din pilonii industriali principali ai unei economii de piață dezvoltate;

- Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, care vine să liberalizeze cantităţile nominale a ambalajelor, oferind posibilitatea producătorilor de a furniza bunuri adecvate preferinţelor consumatorilor, iar consumatorilor - certitudinea că produsele destinate vînzării corespund cantităţii nominale declarate de către producător;

- Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerinţelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, care urmăreşte scopul de a reduce barierele tehnice în calea comerţului pentru sticlele utilizate ca recipiente de măsurare şi stabileşte cerinţe unificate în legislaţia naţională cu cele din Uniunea Europeană;

- Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate, care vine să diminueze costurile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a aparatelor de cîntărit neautomate. De asemenea, reglementarea are ca scop protejarea populaţiei împotriva rezultatelor incorecte ale operaţiunilor de cîntărire efectuate cu ajutorul aparatelor neautomate, atunci cînd acestea sunt utilizate în domeniile de interes public;

- Hotărîrea Guvernului nr. 909 din 05.11.2014 cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale, care optimizează cadrul de reglementare ce vizează utilizarea unităţilor de măsură sănătăţii publice, de siguranţă publică sau în scopuri administrative.

 

Adoptarea în anul 2014 a 2658 de standarde, inclusiv 601 standarde naţionale identice cu cele internaţionale (ISO/CEI) şi 2057 standarde naţionale identice cu cele europene (EN) a facilitat procesul de fuziune a sistemului naţional de standardizare cu cel european şi internaţional, astfel fiind eliminate barierele tehnice în calea comerţului şi contribuind la accesul produselor naţionale pe pieţele externe.

 

La data de 4 aprilie 2014 Republica Moldova a aderat, în calitate de membru afiliat, la Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC), care reprezintă o platformă ce facilitează accesul la tehnologiile din domeniul industrial şi contribuie la creşterea competitivităţii produselor autohtone.

 

Totodată, la data de 18 martie 2014 Institutul Naţional de Standardizare a devenit membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI) și a obţinut dreptul de a adopta în calitate de standarde naţionale standardele europene ETSI. În rezultat, pe parcursul anului 2014, Institutul Naţional de Standardizare a adoptat circa 200 de standarde europene ETSI în calitate de standarde naţionale.

 

În scopul confirmării capabilităților de măsurare a laboratoarelor Institutului Național de Metrologie s-a participat la 11 intercomparări regionale organizate în cadrul Cooperării Euroasiatice a Instituţiilor Metrologice de Stat (COOMET) şi la 2 intercomparări regionale organizate de Asociaţia Laboratoarelor din România (ROLAB), ce a contribuit la asigurarea funcţionării Bazei Naţionale de Etaloane în condiţii specifice măsurărilor necesare Republicii Moldova.


Obiectivele de dezvoltare a sistemului infrastructurii calităţii sunt trasate în Concepţia infrastructurii calităţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 31.07.2006.