Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectelor industrial periculoase

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) are misiunea de asigurare a implementării şi executării prevederilor actelor normative şi documentelor normative în vigoare din domeniul securităţii industriale, ale tratatelor internaţionale din domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, Inspectoratul efectueaza controlul şi supravegherea tehnica de stat a activităţilor şi/sau a lucrărilor în domeniul securităţii industriale.

 

Inspectoratul are următoarele funcţii şi atribuţii de bază:

 

 • efectuarea controlului şi supravegherii tehnice de stat, în scopul verificării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, inclusiv la transportarea, păstrarea şi folosirea materialelor explozive, la prelucrarea şi îmbogăţirea materiei prime minerale, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
 • participarea şi/sau verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la obiectele industriale periculoase, inclusiv a furturilor materialelor explozive, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse, în corespundere cu rezultatele acestor cercetări; 
 • darea de dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depistate referitoare la cerinţele securităţii industriale;
 • darea de indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industrială, inclusiv necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării tehnice (inclusiv a controlului nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;
 • darea de dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de  sigilare a echipamentului sau a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor,  în cazul în care utilizarea lor de mai departe poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei;
 • înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, reglare, exploatare, diagnosticare tehnică, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică, conservare şi lichidare a obiectelor industriale periculoase;
 • participarea în comisiile pentru atestarea personalului în domeniul securităţii industriale, recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase. Prin recepţie se are în vedere un complex de măsuri tehnico-organizatorice prevăzute pentru punerea în funcţiune a obiectului industrial periculos, inclusiv verificarea primară a acestuia; 
 • eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului folosit la obiectul concret şi examinarea dării de seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare;
 • eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru punerea în funcţiune a echipamentului şi utilajului folosit la obiectul concret după lucrările de montare, reglare, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică şi de conservare a lui;
 • exercitarea altor atribuţii stabilite prin actele şi documente normative;
 • coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a lucrărilor miniere;
 • participarea la elaborarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale. 

 

 

Contacte:

Tel: +373 ( 22) 22 44 03,

       +373 (22) 22 22 04

Fax: (+373) 21-15-94

email: ipsstoip@mec.gov.md,

site: www.ipsstoip.md

 

Adresa: buld.Stefan cel Mare si Sfint, 162, et.12. MD 2012, Chișinău, Republica Moldova