Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Raportul ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, prezentat în Parlament
02/23/2018 - 14:33

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Stimați deputați,

Onorată asistență,

 

Am venit astăzi împreună cu echipa Ministerului Economiei și Infrastructurii – doamna secretar general de stat și secretarii de stat pe domenii-cheie de activitate, în fața Dumneavoastră. Suntem gata să ne expunem pe subiectul moțiunii simple asupra politicii interne în domeniul economiei realizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în anul 2017.

 

În contextul reformei administrației publice centrale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe lângă domeniile de competență complexe tradiționale, a preluat atribuții pe domenii noi, cum ar fi transportul și infrastructura drumurilor, tehnologia informației, comunicațiile și construcțiile. În acest context, eforturile ministerului au fost orientate spre consolidarea sectoarelor nou preluate întru asigurarea unui mediu de afaceri atractiv, dezvoltării instrumentelor infrastructurii antreprenoriale, stimulării creșterii fluxului de investiții străine, dezvoltării infrastructurii de drumuri, promovării unor politici durabile în domeniul energetic, dezvoltării industriei TIC etc.

 

Reieșind din analiza indicatorilor macroeconomici pentru anul 2017, putem constata că evoluția social-economică a Republicii Moldova continuă un trend ascendent, iar economia Republicii Moldova a conturat semne de înviorare. Creșterea economică este caracterizată prin evoluția Produsului Intern Brut, care a însumat 109,4 miliarde lei, în ianuarie-septembrie 2017, și s-a majorat față de perioada respectivă a anului 2016 cu 3,8%.

 

Volumul producției industriale a crescut cu 3,4%. (fabricarea de fire și cabluri electrice (+43%), prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (+180%), fabricarea băuturilor, inclusiv a vinurilor (+7,8%), prelucrarea și conservarea cărnii (+15,6%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+16,4%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+8,5%) etc.).

 

Activitatea investițională este în creștere (+2,4%). Intrările de investiții străine directe, în nouă luni ale anului 2017, au constituit 146,3 milioane dolari, în creștere cu 40,7% comparativ cu perioada similară din 2016.

 

Rata inflației, în luna ianuarie 2018, a constituit 0,4% față de decembrie 2017, înregistrând o micșorare de 0,8 p.p., comparativ cu rata inflației în aceeași perioadă a anului 2017. Rata inflației anuală a constituit 6,5%, atingând nivelul-țintă al inflației stabilit de BNM (5% +/- 1,5%).

 

În partea ce ține de evoluția comerțului exterior, în anul 2017, Republica Moldova a reușit majorarea exporturilor cu 18,61%, iar a importurilor - cu 20,2%. Astfel, exporturile de mărfuri realizate în anul 2017 s-au cifrat la 2425,1 milioane dolari SUA, mai mult cu 379,8 milioane dolari comparativ cu anul 2016, iar importurile au însumat 4831,4 milioane dolari, mai mult cu 811,1 milioane dolari.

 

Exporturile produselor moldovenești pe piața UE în 2017 au atins o valoare de 1,59 miliarde dolari SUA, reprezentând astfel 65,85% din totalul exporturilor Republicii Moldova, în creștere cu  19,86% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. Importurile din Uniunea Europeană au atins o valoare de 2,39 miliarde dolari SUA, reprezentând astfel 49,45% din totalul importurilor efectuate în Republica Moldova. În comparație cu perioada similară a anului 2016, importurile din UE indică o creștere cu aproximativ 21,04%. În ceea ce privește exporturile pe piața CSI au constituit 462,9 milioane dolari SUA – reprezentând 19,09% din total exporturi, iar importurile au înregistrat în 2017- 1,21 miliarde dolari SUA (ponderea 24,96%).

 

Consecutiv, cu referire la principalele domenii/ramuri ale economiei naționale, aflate în vizorul Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate progrese pe următoarele dimensiuni:

 

Mediul de afaceri și politica antreprenorială

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii depune eforturi esențiale în vederea facilitării procesului de desfășurare a activității de întreprinzător, precum și a eliminării constrângerilor asupra mediului de afaceri. Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost întreprinse un șir de măsuri, precum și efectuate amendamente la cadrul legal de profil.

 

În ceea ce privește cadrul legal în domeniul reglementării activității de întreprinzător, se atestă progrese simțitoare la capitolul acte permisive. Astfel, numărul acestora a fost redus de la 416 la 151 acte permisive, care includ licențe – 33, autorizații – 82, certificate – 36.

 

A fost simplificat procesul de raportare financiară și statistică, pentru agenții economici. Astfel, prin Legea nr.104 din 09 iunie 2017, a fost instituit Raportul Unic, substituind cele 5 rapoarte existente. Drept consecință, va fi eliminată dublarea acelorași date în diferite rapoarte, volumul de date raportate se va diminua cu circa 40%, agenții economici vor interacționa cu o singură instituție (Serviciul Fiscal de Stat). Ghișeul unic de raportare este deja lansat de Serviciul Fiscal de Stat, unde este integrat formularul electronic.

 

Prin Legea nr.123 din 07.07.2017, a fost simplificată procedura de lichidare benevolă a afacerii, ce implică reduceri de costuri și timp, optimizarea procedurilor și a perioadei de lichidare a contribuabilului.

 

Pentru a reduce povara administrativă pentru antreprenori, a fost aprobat conceptul creării Ghișeului unic. Astfel, până la mijlocul anului 2018 se preconizează că Sistemul va permite eliberarea a circa 150 de acte permisive prin intermediul platformei vizate. Primul Centru Multifuncțional al Agenției Servicii Publice a fost deschis, pe data de 6 decembrie 2017, la Strășeni.

 

A fost efectuată reforma instituțională - optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control (13 organe de control). Obiectivul reformei constă în reducerea poverii asupra agenților economici, în special prin scăderea considerabilă a numărului controalelor la întreprinderi. Prin urmare, va crește transparența și previzibilitatea cerințelor în procesul de control, precum și se va consolida lupta cu fenomenul corupției.

 

O atenție sporită se acordă dezvoltării sectorului ÎMM. Se implementează un set de Programe de susținere financiară și de acces la instruiri a ÎMM, prin intermediul cărora este acordat suport consultativ, informațional, inclusiv și financiar, sub formă de granturi întreprinderilor mici și mijlocii, precum Programele: Programul de atragerea remitențelor în economie „PARE 1+1”, Programul de abilitare economică a tinerilor „PNAET”, Gestiune Eficientă a Afacerilor, Fondul de Garantare a Creditelor și Programul „Femei în Afaceri”, Rețeaua Incubatoarelor de afaceri.

 

La capitolul dezvoltarea sectorului industrial, subliniem că, pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii a asigurat implementarea unui șir de acțiuni menite să contribuie la sporirea competitivității și calității mărfurilor autohtone, retehnologizarea proceselor de producere, crearea locurilor de muncă competitive, creșterea exporturilor și a fluxului de investiții străine, inclusiv prin majorarea investițiilor în infrastructura antreprenorială.

 

În particular, pe segmentul atragerii investițiilor și creării locurilor de muncă remarcăm principalele progrese înregistrate pentru anul 2017: 

 • - Cu referire la Zonele Economice Libere , pe teritoriul Republicii Moldova activează șapte ZEL-uri. La data din 1 iulie 2017, pe teritoriul zonelor libere sunt înregistrați 167 de rezidenți. În anul 2017, zonele economice libere au cunoscut o creștere ascendentă, fiind realizate noi proiecte investiționale, iar altele existente extinzându-și activitatea. Drept rezultat, au fost atrase investiții și create noi locuri de muncă. Se preconizează ca, timp de doi ani, numărul angajaților în cadrul ZEL să se dubleze, depășind 24 mii persoane.
  Potrivit datelor preliminare volumul investițiilor atrase în cadrul zonelor economice libere pentru anul 2017 va constitui circa 115 milioane dolari SUA.
  Potrivit estimărilor Ministerului Economiei și Infrastructurii volumul producției industriale în cadrul zonelor economice libere pentru anul 2017 va constitui estimativ cca. 5,1miliarde lei (4,5 miliarde - 2016). Având în vedere implementarea noilor proiecte investiționale majore acest indicator va crește esențial în următorii 2 ani. Practic toată producția fabricată este destinată exportului.
 • - Crearea și dezvoltarea Parcurilor Industriale. Începând cu anul 2011 până în prezent s-a acordat titlul de parc industrial la 10 întreprinderi. La data de 30 septembrie 2017, în cadrul parcurilor industriale sunt înregistrați 63 agenți economici în calitate de rezidenți.
  În decursul a 6 ani, în cadrul parcurilor industriale s-au efectuat investiții  în construirea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție, în utilaj etc., în sumă de 1386,2 milioane lei. În rezultat, s-au creat 2746 locuri de muncă, s-a fabricat și realizat producție în mărime de 4788,6 milioane lei și s-au plătit taxe și plăți în bugetul public național în sumă de 687,6 milioane lei.
 • - Crearea și subvenționarea creării locurilor noi de muncă. În vederea stimulării agenților economici, Ministerul Economiei și Infrastructurii a aprobat Regulamentul cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă (HG nr.1145 din 20.12.2017), care urmărește crearea de noi locuri de muncă și respectiv atragerea investițiilor autohtone și străine.

 

Sectorul energetic

 

În partea ce ține de progresele înregistrate în domeniul energetic, de subliniat este faptul că Ministerul Economiei și Infrastructurii își consolidează eforturile în vederea promovării unor politici durabile, orientate preponderent pe promovarea eficienței energetice, energiei regenerabile, asigurând astfel micșorarea costurilor de producție a energiei.

 

Principalul indicator care demonstrează o îmbunătățire indubitabilă a performanței sectorului energetic ce ține de competența Ministerului Economiei și Infrastructurii, este nivelul pierderilor de energie la transportul și distribuția resurselor energetice, astfel avem următoarele:

 •  - îmbunătățirea distribuției energiei electrice cu circa 15-25% în perioada 2010-2016, sau chiar circa 40-50% în comparație cu anul 2005 (în funcție de operatorii de distribuție);
 • - îmbunătățirea transportului energiei electrice cu 15%, în perioada 2010-2016, sau chiar cu 50% în comparație cu anul 2005;
 • - îmbunătățirea transportului, distribuției și furnizării energiei termice cu 13,6% sau cu 3 p.p., în perioada 2014-2016, în cadrul Sistemelor de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET Chișinău și Bălți).

 

Mai mult ca atât, proiectele actuale aflate în derulare, urmăresc inclusiv optimizarea proceselor de producție din cadrul întreprinderilor, precum și obținerea unor economii de energie și monetare, care în mod direct vor avea un impact benefic asupra consumatorilor finali de energie.

 

Acțiunile anterioare ale autorităților naționale, orientate preponderent pe ținerea „sub control” a tarifelor, au făcut ca întreprinderile din sectorul energetic să acumuleze datorii uriașe față de principalii furnizori iar, în acest sens MEI pe parcursul anului 2017 a întreprins următoarele:

 • - dezvoltarea și armonizarea cadrului normativ în domeniul energetic la normele și standardele Uniunii Europene, atât în domeniul energiei electrice și gazelor naturale, precum și energia termică, eficiența energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă;
 • - promovarea și implementarea proiectelor de infrastructură, atât în domeniul electroenergetic, al gazelor naturale, precum și în cel al alimentării centralizate cu energie termică;
 • - dezvoltarea durabilă a sectorului energetic și combaterea schimbărilor climatice.

 

Domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor

 

Un alt domeniu complex, de importanță strategică, în care ministerul își consolidează eforturile este transportul și infrastructura drumurilor. În acest sens, evocăm următoarele progrese înregistrate:

 • - aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, care prevede transformarea acestui domeniu în unul sustenabil din punct de vedere financiar, tehnic și social, conform cu aquis-ul comunitar, capabil să concureze în viitor cu alte moduri de transport atât în țară, cât și regiune;
 • - a fost lansată licitația pentru achiziția locomotivelor de magistrală în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova. Achiziția locomotivelor noi va permite reducerea costurilor de mentenanță, dar și diminuarea emisiilor de carbon;
 • - realizarea studiului de fezabilitate a infrastructurii feroviare de către compania franceză Systra, pentru prioritizarea segmentelor de linii ferate pentru reabilitarea acestora;
 • - în cazul transporturilor rutiere, regimul de licențiere a fost substituit cu regimul de notificare și înregistrare prealabilă.  Notificarea și înregistrarea operatorilor de transport rutier fiind efectuată gratuit, iar peste 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării operatorii deja pot să inițieze activitatea;
 • - în calitate de prioritate pentru minister este și simplificarea accesului operatorilor de transport la piața serviciilor regulate în trafic internațional. Aceste acțiuni vor permite eliminarea barierelor existente în prezent și deschiderea pieței pentru toți operatorii de transport rutier;
 • - au fost finalizate toate procedurile interne pentru semnarea protocoalelor de modificare a Acordurilor din domeniul transporturilor rutiere și aeriene între Republica Moldova și Ucraina în vederea liberalizării serviciilor de transport;
 • - în ceea ce privește întreținerea și reparația drumurilor publice din sursele bugetului de Stat, comunicăm că conform prevederilor Legii bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 289 din  15.12.2017, sunt preconizate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în Fondul rutier, mijloace în sumă de 972,4 milioane lei. Pentru anul 2018 în general se planifică de a efectua lucrări de îmbunătățire a drumurilor publice din intravilanul a circa 340 localități, acestea vor fi executate din mijloacele Fondului rutier, și prevăd reparația a circa 280 km, în sumă de 500 milioane lei. Iar suma rămasă - 472,4 milioane lei, va fi utilizată pentru întreținerea (de rutină, periodică, pe timp de iarnă, asigurarea securității circulației rutiere etc.) drumurilor naționale cu o lungime de circa 5900 km. Totodată pentru îmbunătățirea drumurilor publice locale se planifică alocarea din bugetul de Stat a circa 1105 milioane lei, mijloace necesare pentru reparația a circa 890 km de drumuri locale, comunale și străzi, care vor îmbunătăți accesul în circa 830 localități ale țării. 

 

Totodată, comunicăm că sunt în derulare o serie de proiecte de continuare a reabilitării drumurilor în lucru, precum și de lansare a unor noi proiecte.

 

Tehnologii informaționale și infrastructura de comunicații

 

Pe segmentul infrastructurii de comunicații electronice și poștale, vă informez că în anul 2017 a fost finalizat procesul de armonizare a cadrului legal național cu cel Comunitar în domeniul comunicațiilor electronice, consolidând astfel protecția drepturilor consumatorilor finali și liberalizând piața dată. Prin urmare a fost stimulată concurența și diversificată gama de servicii de comunicații către cetățeni și comunitatea de afaceri, la prețuri competitive. Astfel, numărul abonaților la serviciile de Internet fix în bandă largă este în continuă creștere și a totalizat peste 574,1 mii de contracte. Gradul de penetrare a Internetului a depășit cifra de 70% din populație.

 

- Până în prezent, acoperirea teritoriului țării cu servicii mobile de Generația 4-a a constituit peste 95% din teritoriu și respectiv, peste 97% din populație, ce asigură un nivel mai sus de media europeană în domeniul accesului la comunicațiile electronice de ultimă generație, facilitând accesul cetățeanului la servicii moderne de comunicații.

- Construcția rețelei naționale de emisie TV digitală terestră este în mare parte realizată. Acoperirea cu semnalul TV digital gratuit prin multiplexul A a constituit circa 75% din teritoriu și, respectiv, circa 90% din populația țării, asigurând acces gratuit la 7 programe TV în format digital, disponibilitatea multiplexului A fiind de 15 programe în regim gratuit.


- Au fost create mecanismele necesare pentru funcționarea parcurilor IT în țara noastră. Primul Parc IT creat începând cu 1 ianuarie a.c., a înregistrat din prima lună de activitate circa 100 de companii rezidente, cu o cifră de afaceri de circa 1 miliarde lei. Estimăm creșterea numărului companiilor IT active de la 400 până la 1000; a companiilor IT cu capital străin - de la 150 până la 250; numărul angajaților în industria IT de la circa 7000 până la 12500, dublarea cifrei de afaceri în sector și creșterea exporturilor IT de la 1,5 miliarde lei la 3,5 miliarde lei anual.


- Este la etapa finală de implementare Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112, lansarea în regim real se preconizează pentru 29 martie curent.


- Procesul de retehnologizare a rețelei poștale universale naționale a fost finalizat prin digitizarea completă a oficiilor poștale și a proceselor operaționale, ce a permis optimizarea a peste 300 de funcții administrative și creșterea cu aceeași cifră a numărului de operatori la ghișeu pentru deservirea populației.

 

Prioritățile ministerului trasate pentru anul 2018

 

Cu referire la prioritățile trasate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018, de subliniat este faptul că acestea reies din angajamentele stabilite într-un set de documente de planificare strategică naționale și sectoriale, precum și din acordurile și tratatele internaționale de colaborare, principalele din ele fiind Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, Programul de activitate al Guvernului 2016-2018, Acordului de Asociere RM – UE și componenta DCFTA, Memorandumul de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, etc.

 

Astfel, pentru atingerea obiectivului principal de creștere economică durabilă, eforturile Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe parcursul anului 2018, vor fi îndreptate spre următoarele direcții de activitate ale domeniilor din aria de competență, precum:

 • - intensificarea cooperării economice internaționale și realizarea angajamentelor Acordului de Asociere /DCFTA;
 • - îmbunătățirea mediului de afaceri, susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea mediului investițional și creșterea competitivității sectorului real al economiei;
 • - dezvoltarea industriei tehnologiei informației și infrastructurii de comunicații;
 • - îmbunătățirea eficienței de administrare a întreprinderilor de stat;
 • - dezvoltarea infrastructurii drumurilor;
 • - sporirea securității energetice și promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie etc.

 

Stimați Domnilor deputați,

Onorată asistență,

  

Țin să menționez că scopul primordial al Ministerului Economiei și Infrastructurii este menținerea tendințelor de creștere economică și dezvoltarea sustenabilă a tuturor domeniilor de activitate care intră în atribuțiile Ministerului, asigurând astfel o viață prosperă cetățenilor din Republica Moldova.

 

 

Imagini: 
modelul_costului