Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Supravegherea pieței și securitate industrială

Consumatorului este factorul decisiv pentru dezvoltarea economică a statului. Pentru a-i asigura protectia la cele mai inalte standarde europene, Ministerul Economiei elaboreaza politici, asigura acest sector cu cadrul legislativ si normativ necesar.   

 

Astfel, pentru dezvoltarea cadrului naţional de planificare strategică în domeniul protecţiei consumatorilor prin transpunerea acquis-ului comunitar şi a bunelor practici internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor a fost adoptată Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. Strategia are ca scop armonizarea principiilor, obiectivelor şi căilor de realizare a obiectivelor în domeniul protecţiei consumatorilor cu cele aplicate în Uniunea Europeană şi în plan internaţional. Obiectivul general al Strategiei pe termen mediu vizează consolidarea capacităţilor decizionale şi de protecţie a consumatorului prin: i) scăderea nivelului riscului de apariţie a produselor periculoase pe piaţă; ii) diminuarea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori; ii) sporirea capacităţii de decizie a consumatorului prin educare şi informare; iv) eficentizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor.

 

În scopul dezvoltării cadrului legal adecvat în domeniul protecţiei consumatorului şi supravegherii pieţei, precum şi a scăderii nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori, pe parcursul anului 2014, au fost elaborate un șir de acte legislative şi normative în domeniu, cum ar fi:

- proiectul legii privind supravegherea pieţei şi proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv modificarea şi completarea Legii nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, care stabilesc cerinţele de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor, în vederea scăderii riscului de apariţie a produselor şi serviciilor periculoase pe piaţă;

- proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru completarea şi modificarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002”, care reglementează drepturile consumatorilor privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, stabileşte cerinţele privind contractarea serviciilor turistice la etapa de informare precontractuală şi răspunderea pentru prejudiciul cauzat în cazul unor servicii turistice defectuoase;

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei sectoriale de planificare a activităţii de control desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în baza analizei criteriilor de risc reglementează cadrul organizatoric şi metodologic referitor la planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător privind respectarea prevederilor legislaţiei, reglementărilor tehnice, conformităţii produselor şi a serviciilor prestate, cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, în baza analizei criteriilor de risc.

 

Desfăşurarea, în perioada 21-22 octombrie 2014, a celei de-a 7-a reuniuni a Consiliului consultativ al statelor-membre CSI pentru protecţia consumatorilor, a constituit o platformă de discuţie şi colaborare pentru dezvoltarea sistemului de protecție al consumatorilor în conformitate cu standardele internaționale. Un alt prilej tradițional pentru organizarea evenimentelor de informare a consumatorilor servește Ziua Mondială a Protecţiei Drepturilor Consumatorilor, marcată pe 15 martie 2014, cu ocazia dată fiind desfăşurată Masa rotundă ,,Drepturile consumatorilor în era comunicaţiilor mobile”.

 

Pentru sporirea gradului de informare şi educare a consumatorilor pe parcursul anului 2014 au fost desfăşurate un şir de activităţi, fiind efectuate 223 de vizite de consultanţă în diverse localităţi, unităţi comerciale, pieţe şi instituţii de învăţămînt; au fost acordate 1906 consultaţii prin intermediul liniei telefonice directe; au fost soluţionate 1224 petiţii; acordată asistenţă juridică consumatorilor, cu 439 de participări în instanţa de judecată. În scopul asigurării conformităţii, siguranţei şi respectării prevederilor normelor metrologice ale produselor/serviciilor plasate pe piaţă au fost efectuate 1944 de controale inopinate şi planificate.

 

Întru asigurarea cadrului legal adecvat pentru protecţia populaţiei şi mediului înconjurător de posibilele avarii la obiectele industriale periculoase au fost elaborate 8 acte normative, și anume: i) proiectul legii „Privind asigurarea de răspundere pentru pagubele cauzate în procesul exploatării obiectelor industriale periculoase”; ii) proiectul Regulamentului privind instruirea şi atestarea personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale”; iii) proiectul Regulamentului cu privire la activitatea de control şi supraveghere tehnică de stat în sistemul de administrare a securităţii industriale şi a metodologiei sectoriale de planificare a activităţii de control desfăşurate de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase”; iv) proiectul Reglementării tehnice privind recipientele simple sub presiune”; v) proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modul de dare în exploatare a obiectelor industriale periculoase”; vi) proiectul documentului normativ-tehnic „Cu privire la modul de înregistrare de stat a obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al Obiectelor Industriale Periculoase”; vii) proiectul documentului normativ-tehnic „Modul de eliberare şi conţinutul avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale”; viii) proiectul documentului normativ-tehnic „Privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei”; ix) proiectul documentului normativ-tehnic „Modul de eliberare a certificatului de expertiză”.


 

 Lista actelor normative în domeniul securității industriale:

 1. Domeniul sistemelor de alimentare cu gaze
 2. Domeniul instalații sub presiune, ascensoare și mecanisme de ridicat
 3. Domeniul folosirii subsolului
 4. Domeniul chimico-tehnologic
 5. Domeniul securităţii industriale (instruire, elaborarea declaratiei securitatii industriale, clasificarea avariilor la obiectele industriale periculoase)

 

 

Lista de documente:

 

 

Lista agenților economici care dețin de autorizații tehnice:

 1. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul alimentării cu gaze
 2. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul chimic și tehnologic
 3. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul folosirii subsolului
 4. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul instalaţiilor sub presiune si mecanismelor de ridicat
 5. Agenții economici care dețin autorizații tehnice pentru expertiza în domeniul securităţii industriale 
 6. Agenții economici care dețin autorizații tehnice pentru instruire în domeniul securităţii industriale