Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ATENȚIE CONCURS!

Instituția Publică Institutul Național pentru Educație și Leadership

anunță prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției de

specialist principal/specialistă principală în cadrul Direcției Formare Inițială și Managementul Proiectelor

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a)     studii superioare în domeniul Științe ale educației / Psihologie;

b)    dețin titlul științific/științifico-didactic sau grad didactic / managerial;

c)     au experiență de formator în formarea continuă a cadrelor didactice de cel puțin 5 ani;

d)    au experiență în gestionarea și coordonarea proiectelor, cu o înțelegere profundă a metodologiilor și a practicilor de management al proiectelor;

e)     au experiență de elaborare și redactare a rapoartelor, documentelor de politici, a strategiilor în domeniul de referință;

f)     cunosc tendințele, cadrul normativ în domeniul formării profesionale a cadrelor didactice și direcțiile de dezvoltare strategică a sistemului educațional;

g)    cunosc limba română și, cel puțin, o limbă de circulație internațională;

h)    nu au antecedente penale;

i)      nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Candidații pentru ocuparea funcției de specialist principal/specialistă principală în cadrul Direcției Formare Inițială și Managementul Proiectelor depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 14 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

a) cererea de participare la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) Curriculum Vitae (model Europass);

e) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

f) copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

g) opțional copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de formator/expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

h) opțional participarea la proiecte educaționale, comunitare sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative).

 

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul I.P. Institutul Național pentru Educație și Leadership, str. Doina, 104, etajul 4, bir. 410, până la data de 26.02.2024, inclusiv, ora 16.00 sau pe e-mail: inel.gov.mec.md@gmail.com

Resposabil: Veaceslav Rusu, specialist resurse umane-jurist, Telefon de contact: 079773363.

 

BibliografiE:

1.Constituția Republicii Moldova, nr.1 din 29.07.1994; publicată la 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr.78 art. 140.

2.Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro 

3.Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16072&lang=ro

4.Legea nr.982/2000 privind accesul la informații https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro  

5.Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro

6.Statutul Instituției Publice Institutul Național pentru Educație și Leadership, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr 807/2023; publicată în Monitorul Oficial nr. 404-407 (8910-8913) din 31 octombrie 2023 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139676&lang=ro

7.Legea nr.239 din 13-11-2008 privind transparența în procesul decizional; publicată la 05-12-2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217 art. 798.