Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Invitația de participare la concursul public de selectare a companiei care va implementa și promova Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție
04/12/2018 - 15:15

Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare – Comisie) anunță concursul public de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova.

 

Părțile care sunt interesate să depună o ofertă sunt invitate să obțină documentația de aplicare la concurs, care conține toate informațiile relevante privind procedura de desfășurare a concursului, modul de depunere a ofertelor, cerințele față de oferte, criteriile de eligibilitate și evaluare și alte informații relevante concursului.

 

Modalitatea de obținere a Documentației de aplicare la concurs – Documentația poate fi obținută la adresa – Ministerul Economiei și Infrastructurii, 2033, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, or. Chișinău, Republica Moldova, contra unei plăți nerambursabile de 10000 (zece mii)  EUR sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare BNM) la data efectuării transferului. Plata se va efectua la contul bancar:

 

în MDL:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Cod fiscal: 1006601000026;

Codul IBAN: MD08TRPAAA142310A15298AD;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X.

 

în EUR:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Codul IBAN: MD08TRPAAA142310A15298AD;

Banca beneficiară: Banca Națională a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Codul SWIFT: NBMDMD2X

Banca intermediară: De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam, Netherlands

IBAN: NL90FLOR0600126226

Codul SWIFT:FLORNL2A


La prezentarea confirmării achitării plății nerambursabile, Documentația poate fi obținută nemijlocit la adresa  indicată la pct. 10).

 

La recepționarea confirmării privind achitarea plății nerambursabile, Documentația va fi expediată cu promptitudine, prin poșta rapidă, cu toate acestea, nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întârziere.

 

La solicitare, documentația poate fi trimisă în format electronic, după prezentarea de către potențialul ofertant a confirmării privind achitarea plății nerambursabile. În caz de inconsecvență între varianta electronică şi cea imprimă a documentelor, va prevala copia imprimată.

 

Taxa de participare la concurs în mărime de 10 000(zece mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului, se achită de ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera conform datelor bancare indicate la pct. 3).

 

Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție bancara în valoare de 100 000 (una sută mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM.

 

Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

 

Adresa și termenul-limită de depunere a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu Documentația de aplicare la concurs vor fi prezentate până la data de 15 mai 2018, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Chișinău, Republica Moldova. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica. Documentele care vor fi transmise/recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise.

 

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, pot fi expediate prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite de Comisie, în plic sigilat, la care se anexează documentele care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanției pentru ofertă.

 

Recepționarea ofertelor:
Ministerul Economiei și Infrastructurii, biroul 235
Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD2033
Persoana responsabilă – Dorina Margine
Fax: (+373 22) 250 652; Telefon: (+373 22) 250 656, Mobile: (+373) 69888998
Adresa de e-mail:  dorina.margine@mei.gov.md

Termenul de valabilitate a ofertei – 200 zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare a ofertei.

 

Imagini: 
modelul_costului