Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Misiunea și funcțiile

    Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la punctul 6 la Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării (aprobat prin HG. nr. 146/2021) (în continuare - Regulament), de a monitoriza calitatea politicilor și a actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

   

    Ministerul realizează funcțiile stabilite de Regulament în următoarele domenii:

1) educație;

2) cercetare şi inovare;

3) tineret;

4) cultură fizică și sport;

5) relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

   

    Funcțiile de bază ale Ministerului sunt:

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la punctul 6 din Regulament, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;

2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile prevăzute la punctul 6 din Regulament;

3) monitorizarea scorului și a poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

4) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

5) monitorizarea calității politicilor publice și a actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

6) realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la punctul 6 din Regulament, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

7) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;

8) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la punctul 6 din Regulament, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

9) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;

10) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative şi a instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;

11) exercitarea altor funcții specifice.

   

    Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:

1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;

2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, ai autorităţilor administraţiei publice locale, a reprezentanţilor mediului academic, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri şi a specialiștilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultațiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile lor de activitate;

3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;

4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce îi sunt încredinţate şi soluţionării problemelor comune;

5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative din subordinea sa, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi a îndeplinirii funcţiilor sale;

6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă aceasta nu contravine legislaţiei;

7) să abroge acte ce contravin legislaţiei ale autorităţilor administrative din subordine, precum şi ale instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;

8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietății publice şi bugetului de stat;

9) să solicite accesul şi să obțină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), informații statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;

10) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;

11) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea sa regulamentară;

12) să elaboreze şi să aprobe instrucțiuni şi indicații metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi în condiţiile prevăzute de legislaţie;

13) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;

14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredințate.