Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Portalul cadrelor didactice debutante din domeniul „Științe ale educației”

Legislație

 

 • Ordin nr.641 din 04.07.2022 Cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii în domeniul Educație/Științe ale educației, pentru anul de studii 2022-2023 
 • Ordin nr.865 din 12.07.2021, Cu privire la рlаsаrеа în câmpul muncii а absolvenților рrоgrаmеlоr de studii în domeniul Educație/Științe ale educației pentru anul de studii 2021-2022
 • Hotărîrea de Guvern Nr. 923/2001, cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și  profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat;
 • Hotărîrea de Guvern  Nr. 802/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere;
 • Ordinul MECC nr. 1702 din 26.12.2019, cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea și echivelarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, directoriul Recunoașterea și echivalarea actelor de studii;
 • REGULAMENT Nr. 20 din 30-01-2004, cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender
 • Ordin nr.638 din 09.07.20, cu privire la rераrtizаrеа și рlаsаreа în сâmрul muncii а tinerilor specialiști, absolvenți ai рrоgrаmеlоr de studii, domeniul Educație, реntru аnul de studii 2020-2021
 • Ordin nr.1070 din 28.08.19, cu privire la rераrtizаrеа și рlаsаreа în сâmрul muncii а tinerilor specialiști, absolvenți ai рrоgrаmеlоr de studii, domeniul Educație, реntru аnul de studii 2019-2020
 • Adeverința-tip de plasare în câmpul  muncii a absolvenților
 • CONTRACTUL-TIP INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu tinerii specialiști, absolvenți ai programelor de studii superioare sau profesional tehnice postsecundare și postsecundare nonterțiare cu finanțate de la bugetul de stat, domeniul Educație, repartizați în instituțiile de învățământ de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Rapoarte de monitorizare a procesului de plasare în câmpul muncii a absolvenților:

Resurse pentru absolvenții programelor de studii din domeniul Educație

Promovarea carierei didactice

 • Campania Națională „Vreau să devin pedagog”
 • Campania Națională „Pledoarie pentru pedagogie”
 • Concursul republican „Pledoarie pentru pedagogie”

 

Indemnizația de susținere și motivare a cadrelor didactice debutante