Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2024

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru învățământ general

1. Creșterea numărului de absolvenți ai facultăților pedagogice care se angajează în sistemul educațional -  până la 500 anual

 • Introducerea mediei de admitere de cel puțin „7” la facultățile de profil pedagogic 
 • Majorarea burselor studenților la pedagogie până la salariul minim pe economie (în funcție de media de admitere și rezultatele academice la finele anului de studii)
 • Racordarea valorii indemnizației pentru tinerii specialiști la deficitul de cadre la o anumită disciplină și deficitul de cadre într-o anumită regiune
 • Introducerea obligativității de a preda la clasă din anul II de studii, cu achitarea acestor ore
 • Supliment salarial pentru tinerii specialiști care demonstrează competențe adiționale (limbă străină, competențe digitale, certificate internaționale sau altele)
 • Centralizarea la Minister a procesului de repartizare a absolvenților facultăților pedagogice 
 • Obligativitatea de a se încadra într-o instituție pentru a beneficia de master gratuit

 

2. Creșterea calității predării prin susținerea profesorilor care activează deja în sistem

 • Crearea Institutului Național pentru Educație și Leadership și constituirea unei rețele naționale de 1000 de mentori 
 • Acoperirea costurilor de formare profesională și recalificare pentru cel puțin 3000 de cadre didactice
 • Revizuirea formulei de finanțare per elev și acoperirea separată a costurilor pentru gradele didactice
 • Promovarea profesiei pedagogice și protejarea profesorilor de orice formă de violență
 • Debirocratizarea și digitalizarea proceselor din instituțiile de învățământ

 

3. Creșterea accesului elevilor la educație de calitate

 • Procurarea a cel puțin 100 de unități de transport pentru transportarea copiilor la școlile de circumscripție
 • Implementarea unui program de suport pentru familiile din mediul rural care aleg de sine stătător o școală mai performantă pentru copiii lor
 • Dotarea a cel puțin 300 de instituții de învățământ cu calculatoare, laboratoare digitale și alte echipamente performante 
 • Asigurarea a cel puțin 90% din instituțiile de învățământ cu blocuri sanitare în interior
 • Dotarea școlilor cu echipamente asistive și creșterea accesului la servicii incluzive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

 

4. Crearea unor comunități educaționale mai democratice, transparente și participative

 • Aprobarea unui nou regulament al consiliului elevilor și implementarea unui program de granturi mici
 • Implementarea bugetării participative
 • Înăsprirea sancțiunilor pentru colectarea ilegală a plăților informale și reglementarea unui mecanism de donații voluntare, transparente și anonime, administrat de instituțiile de învățământ conform unui regulament strict

 

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru învățământul superior

1. Majorarea cu 10% a proporției absolvenților de liceu care aleg o universitate din Republica Moldova 

 • Investirea a cel puțin 500 de milioane de lei în dotarea și renovarea aulelor, clădirilor, căminelor universitare în următorul an
 • Lansarea programelor noi de formare profesională orientate spre profesiile viitorului

 

2. Majorarea cu 10% a ratei de angajare a absolvenților de licență 

 • Introducerea unui mecanism de monitorizare a ratei de angajare a absolvenților prin integrarea sistemelor informaționale ale Ministerului Educației și Cercetării cu Casa Națională de Asigurări Sociale și alte registre de stat 
 • Revizuirea curriculei universitare și racordarea acesteia la necesitățile pieței muncii, cu implicarea mediului de afaceri
 • Finanțarea adițională a universităților care asigură o rată mai mare de angajabilitate

 

3. Creșterea integrității academice 

 • Majorarea salariilor cadrelor universitare și acordarea dreptului universităților de a-și elabora propria grilă salarială
 • Publicarea de două ori pe an a unei evaluări sociologice a integrității academice
 • Implementarea unui soft național antiplagiat
 • Ajustarea formulei de finanțare pentru a nu descuraja universitățile să evalueze obiectiv studenții
 • Asigurarea calității studiilor în instituțiile private

 

4. Majorarea cu 50% a numărului de studenți străini și internaționalizarea universităților

 • Elaborarea unui brand comun de țară pentru învățământul superior din Republica Moldova pentru promovarea instituțiilor pe plan internațional
 • Finanțarea suplimentară a universităților care reușesc să atragă studenți străini
 • Acordarea suportului pentru promovarea universităților 
 • Renovarea integrală a unui cămin universitar pentru studenții străini
 • Valorificarea integrală a celor circa 1000 de burse Erasmus disponibile anual

 

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniul învățământului profesional tehnic

1. Încadrarea a 2000 de tineri în învățământul dual la admiterea din 2024

2. Majorarea cu 10% a ratei de angajare a absolvenților școlilor profesionale și colegiilor

 • Finanțarea instituțiilor în baza indicatorilor de performanță, inclusiv în funcție de rata de angajabilitate
 • Reanimarea comitetelor sectoriale cu companiile relevante pentru fiecare domeniu
 • Revizuirea programelor de studii împreună cu companiile din domeniu și implicarea acestora în evaluarea instituțiilor
 • Investirea a 50 de milioane de lei în dotarea și renovarea instituțiilor
 • Eficientizarea utilizării resurselor disponibile și reinvestirea acestora în instituțiile performante

 

3. Creșterea calității predării prin susținerea profesorilor 

 • Formarea gratuită a 1000 de cadre didactice
 • Revizuirea formulei de finanțare și acordarea finanțării separate pentru gradele didactice
 • Acordarea unei alocații pentru materiale didactice și profesorilor din învățământul profesional tehnic

 

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniul învățământului preșcolar

1. Crearea a cel puțin 3000 de locuri noi în grădinițele publice

 • Investirea a cel puțin 60 de milioane de lei în 2024 pentru deschiderea de grădinițe și grupe noi
 • Revizuirea regulamentului sanitar pentru a simplifica deschiderea de noi grădinițe

 

2. Asigurarea autonomiei financiare a grădinițelor 

 • Aprobarea unei formule de finanțare per copil
 • Aprobarea statelor de personal revizuite 
 • Acordarea dreptului de a trece la autogestiune financiară

 

3. Fiecare copil va avea loc asigurat la grădiniță pe parcursul verii, cu o pauză de cel mult două săptămâni. 

4. Finanțarea cursurilor de formare continuă gratuită pentru cel puțin 1000 de cadre didactice din grădinițe

 

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniul sportului

1. Elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul sportului:

 • Semnarea Memorandumului de colaborare cu Agenția Sportului din  România
 • Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a sportului 2030
 • Adoptarea noii Legi cu privire la educație fizică și sport
 • Crearea sistemului informațional „Registrul sportiv”, pentru asigurarea formării resursei informaționale cu privire la funcționarea educației fizice și sportului

 

2. Dezvoltarea sportului de performanță:

 • Majorarea bugetului destinat finanțării sportului de performanță (alocații către federațiile sportive naționale) 
 • Asigurarea condițiilor pentru pregătirea Lotului Național Olimpic și Paralimpic pentru Jocurile Olimpice de la Paris (vitamine și suplimente nutritive, asistența medicală specializată prin intermediul Centrul de Medicină Sportivă „Atletmed”  și Centrului medical de refacere din cadrul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale)
 • Majorarea cuantumului alocațiilor pentru hrană și alimentației de efort pentru sportivi, dar și a cuantumului premiilor pentru performanțe deosebite obținute la competițiile sportive (modificări la Hotărârea de Guvern 1552/2002). 

 

3. Dezvoltarea sportului pentru toți

 • Crearea concursului Capitala Sportului 2024 
 • Construcția terenurilor sportive polivalente cu înveliș artificial pentru alergări, minifotbal, handbal, baschet și volei, iluminat și îngrădit corespunzător pentru desfășurarea exercițiilor fizice în aer liber
 • Stimularea elevilor și studenților pentru a participa activ la campionatele școlare/universitare la probele cele mai populare care sunt practicate în școli și universități, cu organizarea finalelor la nivel național

 

4.  Dezvoltarea infrastructurii sportive

 • Trecerea Manejului de Atletism în subordinea MEC și ulterior reabilitarea terenului de aruncări, reparația manejului și crearea condițiilor pentru accesul sportivilor cu probleme locomotorii și a celor cu dizabilități de văz 
 • Reconstrucția blocului administrativ și a pistelor de alergat ale  Stadionului ,,Locomotiv”, mun. Bălți
 • Construcția cantinei pentru alimentația sportivilor de performanță, în cadrul Centrului Sportiv de Pregătire al Loturilor Naționale;
 • Renovarea clădirilor Școlii de Hipism și Pentatlon Modern, care sunt monumente de valoare istorică
 • Reconstrucția Școlii sportive specializate de haltere, mun. Cahul, care este monument de valoare istorică;

 

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniul tineretului

1. Îmbunătățirea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului:

 • Reglementarea activității Centrelor de tineret, prin aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare, Portofoliului-tip de programe, Metodologiei de evaluare instituțională, Metodologiei de finanțare de la bugetul de stat etc. (adoptarea unor prevederi noi în Legea nr.215/2016 cu privire la tineret)
 • Elaborarea și promovarea Metodologiei de finanțare de la bugetul de stat a activităților de tineret
 • Îmbunătățirea / dezvoltarea / modificarea cadrului normativ în domeniul participării civice (voluntariat)
 • Dezvoltarea cadrului regulator și a instrumentelor de susținere a inițiativelor comunitare și locale ale tinerilor
 • Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul participării copiilor și tinerilor (consiliile elevilor, consiliile tinerilor, organizații de tineret etc.)

 

2. Participarea copiilor și tinerilor

 • Promovarea conceptului de „nimeni nu este lăsat în urmă” ca fir roșu în toate politicile educaționale dedicate copiilor și tinerilor (incluziune la toate nivelurile)
 • Consolidarea și extinderea instrumentelor de suport pentru asigurarea participării copiilor și tinerilor în instituții de învățământ (școală, colegii, universități)
 • Îmbinarea învățământului formal cu activitățile educaționale nonformale dedicate copiilor și tinerilor în instituțiile de învățământ, orientate să dezvolte deprinderi sociale și de viață 
 • Implicarea tinerilor și a structurilor de tineret în procesul de inițiere, elaborare, dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice cu impact asupra tinerilor (ex. Comisia consultativă pentru politici de tineret pe lângă Ministerul Educației și Cercetării)

 

3. Dezvoltarea infrastructurii de tineret

 • Extinderea gamei de servicii și programe oferite de Centrul pentru copii și tineret ARTICO pentru a implica mai mult tinerii, familiile tinere
 • Crearea Centrelor de Inovație Socială în trei regiuni ale Republicii Moldova pentru organizații de tineret ce lansează și realizează inițiative de inovație socială
 • Extinderea rețelei  centrelor de tineret în toate unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova și extinderea acoperirii geografice cu programe pentru tineri
 • Investiții în crearea spațiilor dedicate organizațiilor și structurilor de tineret din învățământul formal (școli, colegii, universități)  

 

4. Consolidarea resursei umane

 • Investiții în resursele umane (suport expertiză, instruire, capacitare etc.,) la nivel local pentru dezvoltarea politicilor și programelor pentru tineret
 • Profesionalizarea formală și dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret pentru a putea livra servicii și programe de calitate tinerilor

 

5. Finanțarea inițiativelor de tineret

 • Creșterea gradului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de tineret realizate de structurile necomerciale de tineret
 • Diversificarea oportunităților de finanțare a structurilor de tineret pentru a acoperi structurile neformale ale tinerilor, grupurile de inițiativă, structurile studențești etc.