Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret lansează Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2024.

 

Programul este dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

 

Procedura de depunere și evaluare a dosarelor, precum și condițiile de încheiere și derulare a contractului de finanțare sunt prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret, aprobat prin ordinul MEC nr. 419/2023.

 

 

I. Cine poate aplica:

❖ La concurs pot participa organizațiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfășoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.

❖ Organizațiile care participă la concurs  trebuie să deţină personalitate juridică, ale căror scopuri statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

❖ La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justificao contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

 

II. Prioritățile generale pentru anul 2024:

În cadrul Programului de Granturi vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2026, precum și alte documente de politici naționale în domeniul tineret.

 

Obiectivul I

Dezvoltarea capacităților umane și instituționale în cadrul sectorului de tineret prin realizarea lucrului de tineret calitativ, a proiectelor și programelor de tineret bazate pe necesitățile tinerilor, urmărind realizarea  următoarele priorități:

 

❖ Instruirea, formarea și profesionalizarea lucrătorilor de tineret și a persoanelor resursă care lucrează cu tinerii;

❖ Dezvoltarea Rețelei  Centrelor de tineret prin programe orientate spre consolidare instituțională, planificare, monitorizare și evaluare a calității programelor realizate;

❖ Promovarea și susținerea mobilității active în țară, în scopul dezvoltării competențelor tinerilor și lucrătorilor de tineret, precum și schimbului de experiențe și bune practici;

❖ Stimularea și consolidarea cooperării între instituțiile de lucru cu tinerii la nivel local (centre de tineret, organizații de tineret, biblioteci, case de cultură, școli de creație etc.) pentru creșterea gradului de informare și acces al tinerilor la proiecte, programe și servicii calitative de tineret la nivel local.

 

Obiectivul II

Sporirea și stimularea culturii de participare civică și decizională în rândul tinerilor prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor, inclusiv susținerea proiectelor cu caracter instersectorial, urmărind realizarea următoarele priorități:

 

❖ Promovarea și sporirea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor a valorilor europene și beneficiilor asociate cu integrarea europeană, prin intermediul campaniilor, inițiativelor și proiectelor de tineret care contribuie la integrarea europeană a țării;

❖ Prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul elevilor, dar și creșterea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la consecințele negative ale fenomenului de bullying;

❖ Realizarea activităților de voluntariat și capacitarea organizațiilor și persoanelor resursă din domeniu;

❖ Creșterea competențelor digitale în rândul tinerilor și susținerea activității de educație în domeniul mass-media;

❖ Stimularea participării tinerilor în procesul decizional, la nivel de instituție școlară, autoritate publică locală, precum și structuri de co-management la nivel local, prin activități orientate spre dezvoltarea de cunoștințe și competențe în rândul tinerilor;

❖ Consolidarea capacităților instituționale a autorităților publice locale și instituțiilor de lucru cu tinerilor în vederea implicării elevilor și tinerilor în procesele decizionale;

❖ Creșterea gradului de participare a tinerilor în comunitățile rurale prin capacitarea, instruirea și împuternicirea tinerilor organizatori comunitari și grupuri de inițiativă locale;

❖ Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare  profesională în scopul sporirii  accesului tinerilor la piața muncii;

❖ Susținerea proiectelor și inițiativele pentru tineri de tip: petrecere a timpului liber, promovare a modului sănătos de viață, activități și competiții sportive, activități cultural-artistice etc; 

❖ Inițierea și realizarea  programelor și activităților after-school pentru adolescenți și tineri, în special pentru cei din categoriile vulnerabile, prin consolidarea parteneriatului între școală - centre de tineret - organizații de tineret - comunitate.

 

  

Obiectivul III

Susținerea proiectelor de inovație socială și dezvoltare comunitară în rândul tinerilor, urmărind realizarea  următoarele priorități:

❖ Dezvoltarea activităților de tineret și consolidarea structurilor de tineret din cadrul instituțiilor de învățământ formal (universități, colegii, școli etc.);

❖ Capacitarea instituțională și împuternicirea structurilor de autoguvernare a elevilor și studenților, inclusiv prin sporirea implicării acestora în procesele decizionale la nivelul instituției de învățământ;

❖ Crearea și consolidarea platformelor de informare și promovare a oportunităților de dezvoltare pentru tineri;

❖ Dezvoltarea mecanismelor sectoriale și intersectoriale de implicare a tinerilor proveniți din medii dezavantajate în vederea integrării sociale a acestora;

❖ Implicarea și sporirea oportunităților de participare a tinerilor vulnerabili, inclusiv din   

 categoria NEET, în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară;

❖ Dezvoltarea capacităților instituționale a organizațiilor și structurilor asociative de tineret, valorificarea potențialului tinerilor și organizațiilor de tineret de a dezvolta și implementa inițiative de inovație socială;

❖ Consolidarea capacității autorităților publice locale privind implementarea politicii în domeniul de tineret, inclusiv pe componenta de bugetare participativă.

 

Organizațiile aplicante vor înainta propuneri de programe și proiecte în concurs, pentru una sau mai multe priorități, conform obiectivelor anunțate. Acestea vor concura cu organizațiile care au aplicat în cadrul aceluiași obiectiv.

 

În cadrul proiectelor pot fi prevăzute următoarele tipuri de activități: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminare, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferințe, schimburi de experiență bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaționale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, realizarea unor emisiuni radio şi televizate, dezvoltarea și instituirea unor unor servicii/programe, activități de petrecere a timpului liber și de promovare a modului sănătos de viață, precum și alte acțiuni similare, specifice lucrului și sectorului de tineret.

 

III. Condiții specifice:

❖ În scopul asigurării dezvoltării continue a sectorului asociativ de tineret, se alocă mijloace financiare în sumă de maximum 1,5 milioane lei pentru susținerea proiectelor de tineret, înaintate de organizațiile care nu au mai beneficiat de finanțare prin intermediul prezentului concurs;

❖ Se va acorda prioritate proiectelor care vor include în proporție de 15%, din numărul total de beneficiari finali, tineri proveniți din medii dezavantajate, tineri reprezentanți ai minorităților etnice sau tineri NEET;

❖Se va acorda prioritate proiectelor care vor fi derulate în autoritățile administrativ-teritoriale în care serviciile și politicile de tineret sunt subdezvoltate;

❖Proiecte locale se consideră acele proiecte care sunt derulate în una sau mai multe localități dintr-o unitate administrativ-teritorială de nivel II. Proiecte regionale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială între 2 și 7 unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Proiecte naționale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială mai mare de 8 UAT, reprezintă cel puțin 3 regiuni de dezvoltare;

❖ Este interzisă perceperea taxelor de participare la activitățile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programului de Granturi al Agenției;

❖ Organizațiile care au beneficiat de suport financiar în cadrul Programului de Granturi pentru implementarea aceluiași proiect, pentru mai mult de 3 ediții consecutive, vor prezenta în formularul de aplicare impactul proiectului din perspectiva necesității asigurării continuității, precum și aspecte inovative în proiect.  

 

IV. Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim:

Pentru proiectele locale: 200 000 lei.

Pentru proiectele regionale: 400 00 lei.

Pentru proiectele naționale: 600 000 lei.

Pentru proiectele naționale cu element de subgrantare: 1 000 000 lei.

 

V. Procesul de aplicare

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă:

  1. Formularul de solicitare a finanțării, conform Anexa nr. 1 din Regulamentul-cadru;
  2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform Anexa nr. 2 din Regulamentul-cadru;
  3. CV-ul organizației de tineret;
  4. CV-ul coordonatorului de proiect;
  5. Declarația de imparțialitate, conform Anexa nr. 3 din Regulamentul-cadru;
  6. Dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
  7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiționale, după caz;
  8. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
  9. Raportul financiar și fiscal pentru ultimii 2 ani;
  10. Dovada existenței surselor de finanțare oferite de terți:

       scrisori de intenție din partea terților;

       contracte de sponsorizare;

       dovada colaborării sau parteneriatului cu alte autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale;

       alte forme de sprijin financiar/non-financiar ferm din partea unor terți.

 

Notă: Alte condiții și prevederi pot fi accesate în Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret.

 

 

Dosarul complet va fi depus în format electronic (PDF și Word/Excel) la adresa de e-mail: grant@tineret.gov.md, cu aranjarea documentelor atașate cu denumirea și în consecutivitate conform prevederilor de mai sus

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 19 februarie 2024, ora 17.00.

 

Organizațiile declarate învingătoare vor prezenta setul de documente depus, în original, la sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 169.

 

Pentru informații și detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon (022) 605-755.