Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiecte

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) este implementatorul Proiectului Învățământul Superior din Moldova.Proiectul este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare și va fi implementat în perioada septembrie 2020 – decembrie 2025 ( Legea nr.103/2020  pentru ratificarea Acordului de finanțare  (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare). Suma creditului acordat Republicii Moldova pentru implementarea Proiectului Învățământul Superior din Moldova este de 35,7 mln. euro sau echivalentul a 39,4 mln. dolari SUA.

Obiectivul de Dezvoltare al Proiectului este îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității

Proiectul constă din următoarele componente:

 • Componenta 1. Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității
 • Componenta 2. Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice
 • Componenta 3. Managementul Proiectului

 

Proiectul prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii. Domeniile strategice țintă ale Proiectului Învățământul Superior vor fi: programe cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

 

Componenta 1. Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității

Componenta 1 vizează îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova, ceea ce va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea orientării sistemului spre piața muncii. Componenta 1 constă din trei sub-componente:

Sub-componenta 1.1 – Cadrul Național al Calificărilor și Asigurarea Calității.  Sub-componenta 1.1 va finanța activități relevante în domeniul asigurării calității în învățământul superior, inclusiv (i) elaborarea și revizuirea standardelor de calificare în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor, și (ii) îmbunătățirea mecanismelor existente de asigurare a calității. În cadrul acestei sub-componente urmează să fie elaborate și revizuite 300 de standarde de calificare pentru programele de licență, master și doctorat (nivelurile 6 - 8) în 23 de domenii. Componenta 1.1 va finanța, de asemenea, formări pentru cadrele didactice din universități, gestionarea și întreținerea Registrului Național al Calificărilor, asistență acordată pentru evaluarea și acreditarea programelor de studii, consolidarea capacității Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare etc.

Sub-componenta 1.2. Managementul și monitorizarea sistemului. Sub-componenta 1.2 va finanța activități în vederea îmbunătățirii capacității de management și monitorizare a sistemului de învățământ superior. Această sub-componentă va sprijini elaborarea și implementarea următoarelor sisteme informaționale: (i) sistemul electronic unificat de admitere în învățământul superior (e-Admitere), (ii) Sistemul unic Informațional de Management în Învățământul Superior (SIMÎS), și (iii) Sistemul Informațional al Pieței Muncii (SIPM). Componenta 1.2 va finanța, de asemenea, elaborarea și implementarea unui studiu de urmărire a traseului absolvenților desfășurat la nivel de sistem.

Sub-componenta 1.3. - Finanțarea Învățământului Superior. În scopul îmbunătățirii eficienței interne a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, fapt ce ar contribui ulterior la direcționarea mai multor fonduri publice către sporirea calității acestui sistem, sub-componenta 1.3 va sprijini pilotarea și implementarea noului mecanism de finanțare elaborat de MECC în 2020. Acest model de finanțare include o componentă bazată pe performanță.

 

Componenta 2 - Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice. Componenta 2 va finanța elaborarea și implementarea unui program specific și bazat pe necesități (Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior), care vizează îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior din Moldova, precum și capacitatea de cercetare a acestora.

 

Componenta 3 – Managementul Proiectului.

Componenta 3 va acorda suport MECC pentru monitorizarea și managementul Proiectului, inclusiv:  costuri operaționale, servicii de consultanță și non-consultanță, formări, audituri, studii și sondaje de monitorizare și evaluare a Proiectului etc.

 

Printre principalele rezultate ale Proiectului vor fi:

 • Investiții în infrastructura universitară (laboratoare, centre de cercetare, medii de învățare etc.);
 • Standarde de calificare elaborate şi puse în aplicare şi ca rezultat îmbunătăţirea programelor de studii superioare şi a curriculei universitare;
 • Un sistem de asigurare a calităţii performant atât la nivel național, cât şi nivel instituțional;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) înregistrată în EQAR drept dovadă a conformităţii programelor de studii superioare naţionale acreditate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior;
 • O pondere sporită a studenților înscriși la programele de licență și master cu o cerere mare pe piața muncii.
 • Un nou mecanism de finanțare a învățământului superior bazat pe indicatori de performanță pilotat și implementat;
 • Un sistem unificat de e-admitere pentru susţinerea tuturor beneficiarilor.
 • Un sistem informațional de gestionare a învățământului superior ș.a.

 

Beneficiarii direcți ai Proiectului vor fi: (i) 91 000 studenți din învățământul superior, (ii) 4 100 studenți din colegiile pedagogice, și (iii) 4 400 cadre didactice din instituțiile publice de învățământ superior și colegiile pedagogice. Beneficiarii direcți ai Proiectului vor mai include și 30000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 5000 angajatori, care vor utiliza Sistemul Informațional al Pieței Muncii pentru a-și soluționa necesitățile în materie de locuri de muncă vacante și competențele care sunt la mare cerere.

 

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM) este un împrumut investițional specific, finanțat de Banca Mondială, care este implementat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2022. Costul total al proiectului inițial este de 26.1 mln. XDR (echivalentul a 40 mln. USD la momentul aprobării de către Consiliul Băncii) + Finanțarea Adițională în sumă de 7,1 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 10 milioane USD).

 

Obiectivul Proiectului 

PRIM sprijină Programul de Reformă al Guvernului Republicii Moldova prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient. Prin intermediul acestui Proiect, Banca Mondială va acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare, care includ inițiative pentru:

•Îmbunătățirea condițiilor de învățare în școlile vizate;

•Consolidarea sistemelor de monitorizare în educație;

•Promovarea reformelor eficiente în sectorul educației.

 

Beneficiarii proiectului:

 

•elevii actuali şi viitori ai Republicii Moldova: vor beneficia de o calitate mai bună a instruirii, oferită de un sector al educaţiei mai eficient;

•cadrele didactice: va fi instituit un sistem actualizat de formare a personalului, va fi readus prestigiul profesiei de învățător/profesor;

•directorii instituțiilor de învățământ: va fi asigurată o autonomie managerială, cu participarea la programe de instruire a managerilor instituțiilor de învățământ.

 

Componentele proiectului:

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este structurat pe 3 componente:

 

A. Consolidarea calității educației

Componenta A este divizată în trei sub-componente: A.1, A.2 și A.3.

Obiectivul componentei A.1 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin îmbunătățirea sistemelor în următoarele domenii:

a. Implementarea standardelor de asigurare a calităţii în şcoli

b. Stabilirea programelor de formare a cadrelor didactice și de conducere

c. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor

d. Îmbunătăţirea calităţii sistemului informaţional de management al datelor

 

Obiectivul componentei A.2 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin renovarea a 17 școli de circumscripție. Activitățile în cadrul componentei A.2 sunt  desfășurate de către Fondul de Investiții Sociale din Moldova.

Obiectivul componentei A.3 este de a contribui la consolidarea calității educației, prin susținerea următoarelor activități:

a) dotarea instituțiilor de învățământ selectate cu echipament TIC și de laborator;

b) elaborarea în profunzime a modulelor educaționale speciale și formarea cadrelor didactice de sprijin și psihopedagogilor care lucrează cu elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și asigurarea cu materiale speciale de învățare și predare, precum și dotarea cu echipament specializat;

c) evaluarea programelor de formare pentru cadrele de conducere și cadrele didactice stabilite în cadrul Componentei A.1 a Proiectului, precum și actualizarea acestor programe, și  formarea și evaluarea celui de-al doilea grup de cadre de conducere și cadre didactice, în baza programului de formare actualizat;

d) acordarea suportului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, precum și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, în vederea consolidării capacităților respective ale acestora;

e) acordarea suportului la elaborarea și implementarea mecanismelor de abordare a dimensiunii de gen, educație inclusivă și implicarea cetățenilor în educație; 

f) elaborarea și includerea modulului învățământului profesional tehnic în SIME și instruirea utilizatorilor privind utilizarea SIME.

 

 

B. Îmbunătățirea eficienței sectorului educațional

Obiectivul acestei componente este de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în îmbunătăţirea eficienţei sectorului educației şi crearea unui sistem educaţional mai flexibil, care va fi mai bine dotat pentru a oferi o educaţie ce satisface cerințele unei economii moderne.

Prin intermediul acestei componente, MECC va asigura că: 

•80 la sută din toate instituţiile de învăţământ primar şi secundar general au bugetele lor aprobate în conformitate cu noua formulă de finanţare per elev; 

•980 de clase ale instituţiilor din învăţământul primar şi secundar general sunt reorganizate;

•raportul elev-cadru didactic pentru clasele I-XII a crescut de la 10,85:1 la 11,85:1; 

•instituirea unui sistem pentru monitorizarea şi reducerea abandonului şcolar (în funcție de gen). 

 

C. Consolidarea capacităților Ministerului Educației pentru monitorizarea reformei

Obiectivul acestei componente este de a finanţa asistența tehnică pentru MECC pentru a acorda suport la implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului.

 

Rezultatele scontate ale PRIM:

•17 școli de circumscripție care corespund cerințelor de infrastructură conform standardelor şcolare de asigurare a calităţii.

•50 la sută din cadrele didactice instruite demonstrează un nivel minim definit de competențe pentru obiectivele incluse în programul de formare;

•Fișa școlii cu date comparative pentru 5 ani (2014-2018) privind performanța școlii este diseminată în mod public;

•Raportul elev-cadru didactic pentru clasele I-XII s-a majorat de la 10,85:1 până la 11,85:1.

 

Contacte:

Bd. Ștefan cel Mare 180, of. 1305, Chișinău

tel.00 22 23 25 02

e-mail: merp@edu.md

 

Mecanismul de Solutionare a Reclamaţiilor 

 

Pentru mai multe informații și noutăți despre proiect, accesați AICI

Reforma Învățământului Profesional Tehnic

“Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”
Europeaid/133799/C/SER/MD/12

Prezentare generală

Proiectul UE „Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova” pe o perioadă de 4 ani, a demarat în ianuarie 2014 și se va desfășura până în decembrie 2017. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de un consorțiu condus de compania germană GOPA Consultants Worldwide. Scopul și obiectivul principal al proiectului este de a sprijini reforma în domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova și a forma actorii-cheie pentru îmbunătățirea calității învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. În afară de asistența tehnică acordată prin intermediul acestui proiect UE sprijină bugetul Guvernului Republicii Moldova prin alocarea unei sume în valoare de 25 de milioane Euro. Obiectivul acestui sprijin bugetar este modernizarea și eficientizarea sistemului de învîțămînt profesional tehnic din Republica Moldova, în vederea creșterii competitivității economiei naționale, prin pregătirea forței de muncă competente și calificate racordate la actualele și viitoarele cerințe ale pieței.

Obiective

De a îmbunătăţi sistemul de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova prin reformarea reţelei de instituții de învățământ profesional tehnic, modernizarea calității proceselor de învățare și racordarea rezultatelor învățării la cerințele pieții muncii.

Rezultate scontate

 1. Elaborarea structurii pentru implementarea reformei sistemului ÎPT
 2. Sporirea calității învățământului profesional tehnic
 3. Oferirea sprijinului necesar pentru implementarea Programului de Suport a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la noul sistem reformat de ÎPT din Moldova 

 Componente

 1. Sprijinirea Guvernului în implementarea reformei structurale în ÎPT și crearea Comitetelor Sectoriale pentru îmbunătățirea dialogului social în cele mai importante 5 sectoare economice
 2. Crearea sistemului de asigurare a calității și managementul calității în ÎPT
 3. Consolidarea capacităților actorilor cheie implicați în Programul de Susținere a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Creșterea gradului de conștientizare a profesioniștilor în domeniu și a publicului cu privire la noul sistem de ÎPT

Grupul țintă

Țara beneficiară este Republica Moldova

 

Autoritatea beneficiară este: Ministerul Educației

Alți parteneri principali sunt: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Centrul Republican pentru dezvoltarea Învățământului Profesional

Alte părți interesate cheie sunt: angajatorii, angajații și potențialii studenți reprezentați de organizațiile lor de interes.

 

Valoarea

3,615,520.00 Euro

Durata

47 luni (până în decembrie 2017)

Contacte

Bld. Ștefan cel Mare 180, of. 1208, Chișinău

Tel: +373 (22) 857121+373 (22) 857121, Fax: +373 (22) 857122

E-mail: eu-vet-project-moldova@gopa.de

Web: http://www.eu-vet-project-gopa.md

 

 

 

Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Denumirea: Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Buget: 365 000 $

Tip asistență: Grant

Partener: Banca Mondială

Proiectul Acrodului

Procedura de debursare

Anexa nr. 1

Anexa nr.2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației